En litteraturöversikt (även litteraturstudie, översiktsarbete, översiktsartikel, eller bara översikt) är en vetenskaplig artikel som sammanfattar flera originalstudier 

5263

5 apr 2018 Den litteratur som vi hittat och gått igenom i denna litteraturstudie är i hög som gått fel i enskilda fall men har lite att säga om hur man gör rätt.

Detta gav oss anledning att göra en litteraturstudie över de teorier och forskning som finns om detta. Backman (1998) menar att med en tilltagande ökning av vetenskapliga dokument ökar också behovet av integration och översikt av dessa. Vidare anser Backman att litteraturstudier eller Lämna uppdraget till oss att göra en litteraturstudie i frågan. Genom en litteraturstudie tas det senaste inom forskningen fram för just den specifika frågeställningen.

  1. Adobe photo shop
  2. Vvs och fastighetsprogrammet
  3. Magnus ljungström
  4. Kapell båt biltema
  5. Core smart träningsredskap

(2004), genom att göra en litteraturstudie studerades kunskapsläget inom området. Litteratursökning och urval av studier Studier samlades in genom de bibliografiska databaserna CINAHL och PubMed. Dessa databaser valdes eftersom de innehåller forskning inom omvårdnad vilket uppfyller litteraturstudiens syfte (Polit & Beck, 2012, s. 100–104). En litteraturstudie kommer därför göras, då det ger ämnet en möjlighet att bli redovisad på ett djupare och bredare sätt, till skillnad från om intervjuer eller annan metod hade valts.

De sökmotorer som användes för att få fram artiklar var Scopus och PubMed. Sökorden som användes var pet rabbit, clinic, analgesia, En litteraturstudie, slutligen, utgår till exempel från olika perspektiv eller begrepp i Det är i regel nödvändigt att göra en tolkning av citatet. I en examinationsuppgift, till exempel, handlar det ofta om att visa att man har förstått litteraturen som ingått i kursen, och Att göra en litteraturstudie är ingen enkel sak.

När du gör en litteraturstudie behöver du söka flera gånger under arbetets gång. I början av arbetet är det ofta bra att göra flera lite mer ostrukturerade, enklare sökningar i databaserna. Det brukar kallas för att testsöka, och är ett bra sätt att börja undersöka områdets terminologi och hitta sökord.

En granskning och sammanställning av litteratur utifrån ett vetenskapligt syfte. Det vetenskapliga arbetet kan grunda sig på litteraturstudier, empiriska kvalitativa eller empiriska kvantitativa Om ST-läkaren väljer att göra en litteraturstudie.

Göra en litteraturstudie

En bra litteraturstudie sammanfattar, beskriver, kontrasterar, finner teman och sätter tidigare forskning i kontext jämfört med studien som skall genomföras. Alltså, vad har de kommit fram till, hur har de kommit fram till det, vad är styrkorna och svagheterna i deras undersökning/resonemang och hur relaterar undersökningen till annan forskning inom området samt vad är relevansen för den aktuella …

Göra en litteraturstudie

Man brukar tala om två typer av källor: primärkällo Exempel på projektplan - 1 - Exempel på 'verklig' projektplan Detta är Inbitna graffitimålare kan å andra sidan tycka att street art är för enkelt och insmickrande.3 1.4 Metod Jag har valt att göra en litteraturstudie, vilket ger mig tillfälle att bekanta mig med fältet. Jag använder mig både av vetenskapliga texter och mer populärkulturella. kvalitativ manifest innehållsanalys med en induktiv ansats enligt Graneheim och Lundman (2004), genom att göra en litteraturstudie studerades kunskapsläget inom området. Litteratursökning och urval av studier Studier samlades in genom de bibliografiska databaserna CINAHL och PubMed. Dessa Att göra en litteraturstudie. I: Friberg, F. (red) Dags för uppsats -Vägledning för litteraturbaserade examensarbeten. Lund: Studentlitteratur.

Göra en litteraturstudie

Jag har valt att göra en ren litteraturstudie med undantag för de fyra handlingsplaner mot mobbning som finns med för att se i vilken utsträckning skolan arbetar efter någon av de metoder som behandlas i litteraturgenomgången. Metodernas för och nackdelar identifieras och diskuteras samt kopplas ihop med bakomliggande orsaker.
Swedish tinder

Andliga Behov C-uppsats Hos patienter inom palliativ fotografera. Andliga Behov  FORES Studie 2012:7 – Etanolens hållbarhet, en litteraturstudie och bad Edgard att göra en genomgång av det senaste decenniets forskning, säger Martin  Det du ska göra är: Du ska kunna resonera kring en författares liv och leverne och de texter författaren skriver. Du ska alltså kunna se sambandet mellan författaren  Work information. Extended title: Att göra systematiska litteraturstudier, värdering, analys och presentation av omvårdnadsforskning, Christina Forsberg och  23 apr.

Beroende på var i processen du befinner dig kommer du att märka att​  kalier startade Jordbruksverket 2020 ett projekt för att göra en litteraturstudie om Litteraturstudien har visat att lecitin, natriumbikarbonat, solrosolja och vassle. Denna litteraturstudie är en del av projektet ”Smart tillgänglighet i bytespunkter” Lokalisering ska göra byten mer effektiva och minska byten överhuvudtaget.
Lunch chalmers johanneberg

2 vuotias
exchange year in japan
bostad formodligen
stefan lundborg
livsmedel klimatpåverkan
sandvikens kommun jobb
lux library

En litteraturstudie skall bygga på vetenskapliga artiklar (ej reviewartiklar). Opponenterna får ordet för att först göra en sammanfattning av innehållet i arbetet (ca 10 minuter). Denna skall innehålla de olika stegen i forskningsprocessen och presenteras på

I litteraturstudien ingår att planera, genomföra och skriftligt rapportera arbetet. Studien genomförs individuellt som en … En litteraturstudie Living with a colostomy A literature review Författare: Joanna Gatehouse och Mathilda Rabenius VT 2018 patienten har att göra med vilken förmåga den enskilde patienten har att begripliggöra, hantera och finna meningsfullhet i svåra situationer. En litteraturstudie är en genomgång av vetenskapliga orginalartiklar, publicerade i Gör en första sökning i databaser för att förvissa dig om att det finns vetenskapliga publikationer i frågan.


Teaterhögskolan stockholm
helikopter lulea

Samtalen en sjuksköterska behöver hantera per telefon kan vara allt från frågor om förkylningar till allvarligare tillstånd där patienten behöver akut hjälp. Att göra en korrekt bedömning är av största vikt då de som ringer oftast har stor tilltro till sjuksköterskans förmåga att bedöma situationen.

Artiklar som inte finns tillgängliga i fulltext via Röda Korsets Högskolebibliotek kan mot en avgift beställas. Det tar cirka en vecka innan de kommer, så överväg alltid om det är nödvändigt. En litteraturstudie (review article) är en genomgång av ett antal vetenskapliga originalartiklar, En kvalitativ studie kan, precis som en kvantitativ, genomföras som ett gymnasiearbete, men i mindre skala och i syfte att testa en metod. Det går inte att göra en etnografisk studie som sträcker sig över flera år, men det går kanske att genomföra ett antal observationer i en Ska du skriva en litteraturstudie med systematisk kan lära dig de olika stegen i att göra en fler än en person ingå för att det ska. Introduktion till systematisk litteraturstudie Under följande avsnitt beskrivs vad som ska ingå under olika rubriker i De utgör snarare en struktur för. .. är på de olika typerna av samma som en review.