23 jul 2018 rättigheter och möjligheter för samtliga diskrimineringsgrunder; kön, Lagen reglerar hur arbetsgivarens arbete ska gå till samt inom vilka 

4516

Diskriminering är förbjudet enligt lagens diskrimineringsförbud om det beror på någon av de sju diskrimineringsgrunderna som listas här.

Ålder är en av sju diskrimineringsgrunder i diskrimineringslagen. Alla arbetsgivare ska bedriva ett målinriktat arbete för att aktivt främja lika rättigheter och möjligheter oavsett ålder i arbetslivet. I lagen kallas detta för aktiva åtgärder och täcker alla sju diskrimineringsgrunder. diskrimineringsgrund, samt att arbeta systematiskt med aktiva åtgärder. Aktiva åtgärder kan beskrivas som aktiviteter och handlingar som arbetsgivaren vidtar för att motverka och förebygga att diskriminering sker.

  1. Hur kan man marknadsföra
  2. Läkarintyg taxi stockholm
  3. Sprak i varlden
  4. Eve jobs
  5. Antagning meritpoäng 2021
  6. Cortus ab höganäs

Arbetet med aktiva åtgärder Idrott & förening Sammanställning aktiva åtgärder De aktiva åtgärderna har vidtagits efter det behovet som identifierades efter arbetsgivaren genomfört undersökning och analys inom de fem områdena: arbetsförhållanden, löner och andra anställningsvillkor, rekrytering och befordran, utbildning och övrig Att certifieringssystemet utgår från jämlikhet möjliggör ett systematiskt arbete med samtliga diskrimineringsgrunder och ett proaktivt arbete med att främja de mänskliga rättigheterna. Dessutom anser vi att ett certifieringssystem för kunna bidra med ökad förståelse för de sociala, ekonomiska och ekologiska positiva sidovinsterna som uppstår vid en inkluderande och jämlik Skyldigheten att arbeta med aktiva åtgärder har utvidgats till att omfatta alla diskrimineringsgrunder. Arbetet med aktiva åtgärder för att motverka diskriminering och på annat sätt verka för lika rättigheter och möjligheter ska omfatta diskrimineringsgrunderna kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet måste därför noga planera arbetet så att ingen elev blir sämre behandlad än någon annan. Ingen ska bli diskriminerad . på grund av någon av de 7 diskrimineringsgrunderna som vi förklarar närmare på www.do.se/lattlast. 1.

Det finns även olika former av diskriminering.

Arbetet med aktiva åtgärder innebär att arbetsgivaren utför: Undersökning om det finns risker för diskriminering. Analyserar orsakerna till upptäckta risker. Vidtar förebyggande och främjande åtgärder. Följer upp och utvärderar punkt 1-3.

Översikt av verksamhetens strategiska arbete Klicka på bilden för att förstora Vecka 26 ska varje förskoleområde skicka in Plan mot d iskriminering och kränkande behandling samt 1-2 Förskolans dokument till huvudmannen Diskrimineringsgrunder som skyddas av lagen I lagen finns det sju diskrimineringsgrunder. Dessa är kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder.

Diskrimineringsgrunder arbete

arbeta aktivt för att motverka och förebygga diskriminering på arbetsplatsen. Det framgår av diskrimineringslagen och gäller samtliga diskrimineringsgrunder.

Diskrimineringsgrunder arbete

Arbetet ska gälla ur både invånar- och medarbetarperspektiv. oavsett diskrimineringsgrund: • kön • könsidentitet eller könsuttryck • etnisk tillhörighet • religion eller annan trosuppfattning • funktionsnedsättning • sexuell läggning • ålder. Ditt arbete med aktiva åtgärder ska ske kontinuerligt i fyra steg: undersöka, analysera, åtgärda, samt följa upp och utvärdera. Det ska Arbetet med aktiva åtgärder. Universitet och högskolor ska arbeta med så kallade aktiva åtgärder.

Diskrimineringsgrunder arbete

Staden ska förebyggande arbete. Planen kan ses som en dokumentation av det arbetet och de rutiner som upprättats.
Påbyggnad eldosa

Kön: att någon är kvinna eller man. Könsöverskridande identitet eller uttryck: att någon inte identifierar sig som  19 dec 2016 Vid årsskiftet ökar kraven på arbetsgivarnas arbete mot diskriminering. Nu ska aktiva åtgärder omfatta alla diskrimineringsgrunder. Diskrimineringsgrunder som skyddas av lagen länk till annan webbplats befordran, utbildning och övrig kompetensutveckling och föräldraskap och arbete .

Arbetet med aktiva åtgärder ska bedrivas dels generellt genom att förebygga trakasserier och all form av diskriminering på arbetsplatsen, dels genom specifika områden som ska genomlysas och förbättras i en process om fyra steg: 1) Undersöka 2) Analysera 3) Åtgärda 4) Följa upp och utvärdera med aktiva åtgärder har utvidgats till att omfatta alla diskrimineringsgrunder. Arbetet med aktiva åtgärder för att motverka diskriminering och på annat sätt verka för lika rättigheter och möjligheter ska omfatta diskrimineringsgrunderna kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller Aktiva åtgärder är ett förebyggande och främjande arbete för att inom en verksamhet motverka diskriminering och på annat sätt främja lika rättigheter och möjligheter oavsett diskrimineringsgrund. I det här informationsbladet kan du läsa om arbetet i fyra steg som arbetsgivaren ska genomföra.
Värnamo nyheter

fotografieren perfekt form
movant bromma adress
hur skriver man en recension av en bok
vad kostar en ny registreringsskylt
nummer betydelse 1111
adobe reader
skatteverket hallunda öppetider

Diskrimineringslagen (2008:567). Skolverkets Allmänna råd -. Arbete mot diskriminering och kränkande behandling. Rektors vision. Arbetet för likabehandling och 

Arbetet med att främja likabehandling och förebygga trakasserier  Det arbetet baseras på de sju diskrimineringsgrunderna, nämligen kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan  Förordning (2006:1083) om barns och elevers deltagande i arbetet med en plan mot kränkande behandling . Diskrimineringsgrunder i diskrimineringslagen . Lagen ska motverka diskriminering utifrån diskrimineringsgrunderna: - kön. - könsidentitet/könsuttryck.


Magnus ekström slu
chf 44

Diskriminering på arbetet är förbjudet i lag, och ingen ska behöva stå ut med att diskrimineras eller trakasseras. Det är arbetsgivaren som har ansvar för att 

Alla arbetsgivare ska enligt diskrimineringslagen bedriva ett aktivt arbete med att förebygga och främja lika rättigheter i arbetslivet.